Architekt – informacje

Architekt – wykonywanie zawodu architekta polega na współtworzeniu kultury przez projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych, ich przestrzennego otoczenia oraz ich realizację, na nadzorze nad procesem ich powstawania oraz na edukacji architektonicznej. Tak definiuje ten zawód w Polsce ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. [wikipedia]

Nazwa zawodu architekta wywodzi się z starogreckich słów αρχη [arché] (= początek, podstawa) oraz τεχνη [techné] = rzemiosło, sztuka. W antycznej grece architéktosoznaczał zatem głównego rzemieślnika czy głównego cieślę.

Zawód architekta jest wielowątkowy, trudny do jednoznacznego zdefiniowania i w zależności od kraju, w różnym czasie, przedstawiciele tego zawodu spełniali nieco odmienne funkcje. Jest to zawód interdyscyplinarny (łączący wiele dziedzin nauki i techniki). Architektami nazywa się:

  • artystów, zajmujących się teorią kształtowania przestrzeni i jej związkami ze sztukami pięknymi, a także projektowaniem form
  • inżynierów (w sensie wykształcenia /poli/technicznego), zajmujących się technicznym planowaniem budynków
  • kierowników budowy, mistrzów budowlanych zajmujących się nadzorem realizacji, zarządzaniem budową i planowaniem terminów i kosztów

Najczęściej architekci łączą wymienione dziedziny działalności, kładąc jednak różny nacisk na poszczególne funkcje. Ponadto architektami określa się ludzi pracujących jako:

  • urbanista (architekt miast)
  • ruralista (architekt terenów wiejskich)
  • architekt krajobrazu
  • architekt wnętrz (budynków i pomieszczeń)

Styl architektury – termin, który w badaniach sztuki służy porządkowaniu i klasyfikacji zjawisk łącząc dzieła charakteryzujące się

podobnymi cechami, odznaczające się wspólnymi jakościami stylistycznymi.

Styl w architekturze oznacza cechy stylistyczne architektury budowli ze względu na ich funkcję: architektura sakralna (kościoły, katedry, bazyliki); miejska; zamki, pałace; architektura

poszczególnych epok; odpowiada systematyce historycznej (np. styl romański, gotyk, barok, klasycystyczny ); architektura obszarów terytorialnych (np. gotyk francuski, gotyk północny, neogotyk nadwiślański); prądów (np. secesja); szkół (np. Bauhaus); twórców (np. Le Corbusier, Gaudi).